Financiën

Taakvelden

De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Bewoners en Bestuur

01 Bestuur

1.104

13.330

-12.226

0

0

-12.226

02 Burgerzaken

5.073

9.383

-4.309

0

0

-4.309

04 Overhead

0

6.837

-6.837

0

0

-6.837

064 Belastingen overig

156

150

6

0

0

6

54 Musea

68

3.542

-3.473

0

0

-3.473

57 Openb. groen & recreatie

0

1.380

-1.380

0

0

-1.380

61 Samenkr.& burgerparticip.

0

10.075

-10.075

0

0

-10.075

Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed

08 Overige baten en lasten

0

-9.558

9.558

0

0

9.558

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

5.400

-2.551

7.950

0

0

7.950

55 Cultureel erfgoed

325

2.969

-2.644

0

40

-2.604

81 Ruimtelijke ordening

544

5.598

-5.054

0

0

-5.054

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

68.476

55.889

12.587

2.817

2.924

12.695

83 Wonen en bouwen

18.442

31.665

-13.223

6.280

6.975

-12.528

Duurzaamheid

74 Milieubeheer

1.833

16.163

-14.330

141

135

-14.336

Bereikbaarheid

063 Parkeerbelasting

42.050

9.807

32.243

0

0

32.243

08 Overige baten en lasten

0

-2.677

2.677

0

0

2.677

21 Verkeer en vervoer

6.843

34.132

-27.289

14.490

16.051

-25.727

22 Parkeren

9.166

17.879

-8.713

0

1.551

-7.162

25 Openbaar vervoer

4.976

9.892

-4.916

756

1.572

-4.100

74 Milieubeheer

810

5.438

-4.628

0

2.437

-2.191

Openbare ruimte en groen

12 Openb. orde en veiligheid

80

2.155

-2.075

0

0

-2.075

21 Verkeer en vervoer

9.424

67.652

-58.228

0

0

-58.228

23 Recreatieve havens

311

934

-623

0

0

-623

24 Econom. havens&waterwegen

816

370

446

0

3

448

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

747

589

158

0

0

158

55 Cultureel erfgoed

0

1.793

-1.793

0

0

-1.793

57 Openb. groen & recreatie

-1

25.978

-25.978

0

0

-25.978

72 Riolering

43.132

32.813

10.319

0

0

10.319

73 Afval

58.068

44.451

13.617

0

0

13.617

75 Begraafpl. & crematoria

1.159

2.015

-856

0

0

-856

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

31 Economische ontwikkeling

264

19.471

-19.207

0

0

-19.207

Werk en Inkomen

63 Inkomensregelingen

151.986

196.984

-44.999

0

0

-44.999

64 Begeleide participatie

0

18.761

-18.761

0

0

-18.761

65 Arbeidsparticipatie

0

26.100

-26.100

0

503

-25.597

671 Maatwerkdienstverl. 18+

30

2.788

-2.758

0

0

-2.758

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

2.089

45.458

-43.369

0

2.598

-40.772

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

16.493

44.988

-28.496

0

909

-27.587

56 Media

0

14.495

-14.495

0

0

-14.495

Ondersteuning op maat

61 Samenkr.& burgerparticip.

0

8.979

-8.979

0

0

-8.979

62 Wijkteams

0

50.836

-50.836

0

0

-50.836

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

6.161

-6.161

0

0

-6.161

671 Maatwerkdienstverl. 18+

1.714

46.242

-44.528

0

0

-44.528

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

55.333

-55.333

0

0

-55.333

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.408

111.286

-106.878

0

0

-106.878

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

11.296

-11.296

0

0

-11.296

Volksgezondheid

71 Volksgezondheid

2.250

27.638

-25.388

0

117

-25.271

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

31.471

-31.471

0

0

-31.471

12 Openb. orde en veiligheid

1.828

26.834

-25.006

0

0

-25.006

Cultuur

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

0

46.405

-46.405

0

132

-46.274

54 Musea

0

9.623

-9.623

0

0

-9.623

56 Media

0

817

-817

0

0

-817

Samenleven en Sport

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

2.752

4.537

-1.785

0

0

-1.785

51 Sportbeleid en activering

0

8.151

-8.151

0

42

-8.109

52 Sportaccommodaties

12.321

36.653

-24.332

0

2.353

-21.978

61 Samenkr.& burgerparticip.

1.612

41.030

-39.418

0

16

-39.401

71 Volksgezondheid

0

57

-57

0

0

-57

Utrechts Vastgoed

42 Onderwijshuisvesting

1.172

1.501

-329

0

0

-329

83 Wonen en bouwen

27.487

18.995

8.491

4.965

2.273

5.799

Algemene middelen

05 Treasury

808

-5.930

6.738

0

0

6.738

061 OZB woningen

46.648

4.507

42.141

0

0

42.141

062 OZB niet - woningen

85.327

1.064

84.264

0

0

84.264

064 Belastingen overig

1.538

303

1.235

0

0

1.235

07 Alg. uitkering &gem.fonds

832.278

0

832.278

0

0

832.278

08 Overige baten en lasten

300

17.958

-17.658

14.917

29.153

-3.422

34 Economische promotie

3.914

0

3.914

0

0

3.914

Overhead

04 Overhead

4.468

187.829

-183.361

0

179

-183.182

08 Overige baten en lasten

0

-10.676

10.676

0

0

10.676

Vennootschapsbelasting

09 Vennootschapsbelasting

0

250

-250

0

0

-250

Totaal

1.480.690

1.506.286

-25.596

44.367

69.963

0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Bestuur en ondersteuning

01 Bestuur

1.104

13.330

-12.226

0

0

1.104

02 Burgerzaken

5.073

9.383

-4.309

0

0

5.073

04 Overhead

4.468

194.667

-190.199

0

179

4.647

05 Treasury

808

-5.930

6.738

0

0

808

061 OZB woningen

46.648

4.507

42.141

0

0

46.648

062 OZB niet - woningen

85.327

1.064

84.264

0

0

85.327

063 Parkeerbelasting

42.050

9.807

32.243

0

0

42.050

064 Belastingen overig

1.694

453

1.241

0

0

1.694

07 Alg. uitkering &gem.fonds

832.278

0

832.278

0

0

832.278

08 Overige baten en lasten

300

-18.571

5.253

14.917

29.153

29.453

09 Vennootschapsbelasting

0

250

-250

0

0

0

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

31.471

-31.471

0

0

0

12 Openb. orde en veiligheid

1.908

28.988

-27.081

0

0

1.908

Verkeer, vervoer en waterstaat

21 Verkeer en vervoer

16.267

101.783

-85.516

14.490

16.051

32.318

22 Parkeren

9.166

17.879

-8.713

0

1.551

10.717

23 Recreatieve havens

311

934

-623

0

0

312

24 Econom. havens&waterwegen

816

370

446

0

3

819

25 Openbaar vervoer

4.976

9.892

-4.916

756

1.572

6.548

Economie

31 Economische ontwikkeling

264

19.471

-19.207

0

0

264

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

5.400

-2.551

7.950

0

0

5.400

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

747

589

158

0

0

747

34 Economische promotie

3.914

0

3.914

0

0

3.914

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

3.261

46.959

-43.698

0

2.598

5.859

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

19.244

49.590

-30.281

0

909

20.153

Sport, cultuur en recreatie

51 Sportbeleid en activering

0

8.151

-8.151

0

42

42

52 Sportaccommodaties

12.321

36.653

-24.332

0

2.353

14.674

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

0

46.405

-46.405

0

132

132

54 Musea

68

13.165

-13.097

0

0

68

55 Cultureel erfgoed

325

4.761

-4.436

0

40

365

56 Media

0

15.312

-15.312

0

0

0

57 Openb. groen & recreatie

-1

27.357

-27.358

0

0

-1

Sociaal domein

61 Samenkr.& burgerparticip.

1.612

60.084

-58.472

0

16

1.628

62 Wijkteams

0

50.836

-50.836

0

0

0

63 Inkomensregelingen

151.986

196.984

-44.999

0

0

151.986

64 Begeleide participatie

0

18.761

-18.761

0

0

0

65 Arbeidsparticipatie

0

26.100

-26.100

0

503

503

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

6.161

-6.161

0

0

0

671 Maatwerkdienstverl. 18+

1.744

49.030

-47.286

0

0

1.744

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

55.333

-55.333

0

0

0

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.408

111.286

-106.878

0

0

4.408

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

11.296

-11.296

0

0

0

Volksgezondheid en milieu

71 Volksgezondheid

2.250

27.695

-25.445

0

117

2.367

72 Riolering

43.132

32.813

10.319

0

0

43.132

73 Afval

58.068

44.451

13.617

0

0

58.068

74 Milieubeheer

2.643

21.601

-18.957

141

2.572

5.215

75 Begraafpl. & crematoria

1.159

2.015

-856

0

0

1.159

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

81 Ruimtelijke ordening

544

5.598

-5.054

0

0

544

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

68.476

55.889

12.587

2.817

2.924

71.400

83 Wonen en bouwen

45.929

50.660

-4.732

11.245

9.248

55.177

Totaal

1.480.690

1.492.733

-25.596

44.367

69.963

1.550.654

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49