Algemene programmadoelstelling

De kracht van de stad zit in de mensen. Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp vanuit hun eigen motivatie, talenten en mogelijkheden. Inwoners en organisaties praten (digitaal) mee over geplande ontwikkelingen in Utrecht. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders betrekken deze inbreng van inwoners en organisaties bij hun besluiten.
De Utrechter staat centraal in onze dienstverlening. Wij willen dat inwoners en ondernemers zich bij de gemeente herkend en gehoord voelen en dat onze basisregistratie personen betrouwbaar en actueel is. Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen is ons inhoudelijk kompas in de samenwerking met partners lokaal, landelijk en internationaal.

Het college van B&W is het dagelijkse bestuur van de stad en voert als collegiaal bestuur het beleid op de onderwerpen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De gemeenteraad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. Noodgedwongen door corona heeft de raad het afgelopen jaar ervaring opgedaan met digitale raadsinformatiebijeenkomsten. In 2022 gaan we daar mee door naast de fysieke raadsinformatiebijeenkomsten. Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bij het organiseren houden we rekening met mogelijke RIVM-richtlijnen van dat moment. Na de verkiezingen worden de gekozen gemeenteraadsleden benoemd. Als de nieuwe coalitie is gevormd, wordt het nieuwe college geïnstalleerd.

Inwoners en organisaties worden gefaciliteerd bij hun initiatieven in buurt, wijk en stad. We werken de actielijnen initiatief uit in de volgorde die de raad heeft vastgesteld. In alle wijken zijn wijkplatforms actief. Als gemeente reageren wij slagvaardig en effectief op vragen, problemen en kansen in Utrechtse buurten.

In onze dienstverlening staat de Utrechter Centraal. De inwoners en ondernemers mogen van de gemeente een eenduidige werkwijze, een helder serviceniveau en kwaliteit verwachten. Het is daarbij vanzelfsprekend dat de dienstverlening zo is ingericht dat deze voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Dat doen we veelal via standaardprocessen die voor het overgrote deel van de inwoners uitstekend werken. Omdat de gemeente er voor álle inwoners is, zullen we nog meer aandacht geven aan maatwerk, aan de menselijke maat in ons handelen. Dit vergt een langdurige investering op meerdere gebieden. In 2021 zijn hier verkennende stappen in gezet, die vanaf 2022 tot concrete verbeterprocessen leiden.
Om met name de vele technische ontwikkelingen inhoudelijk goed en financieel efficiënt te houden doen we deze investeringen zoveel mogelijk in landelijk verband. Zo leveren we ook in 2022 een actieve bijdrage aan de verdere digitalisering van dienstverleningsprocessen, zoals de ontwikkeling van een virtuele assistent, de digitale aangifte van geboorte en overlijden en het digitaal plannen van huwelijken. Samen met landelijke partijen en gemeenten ontwikkelen we toepassingen die herbruikbaar zijn voor alle gemeenten, gebaseerd op de beginselen van de Common Ground. Op deze manier kunnen de gemeenten -en dus ook de gemeente Utrecht- nu en in de toekomst de dienstverlening op niveau houden en de meerkosten ervan beperken.

De maatschappelijke verwachtingen die inwoners hebben ten aanzien van onze dienstverlening veranderen doorlopend. Om zeker te weten dat wij onze investeringsruimte en capaciteit zo effectief mogelijk inzetten, meten en toetsen we continue de wensen en daadwerkelijke handelingen van onze bezoekers. Dat doen we door klanttevredenheidsonderzoeken als het gaat om de vraag hoe de bezoeker het contact met de gemeente heeft ervaren. Tegelijkertijd analyseren we doorlopend en zorgvuldig alle data op dit gebied, die we zelf vastleggen. Zo analyseren we hoe mensen gebruik maken van welke websites, aard en aantal en locatie van meldingen, etc.
Er blijft voortdurend aandacht nodig om als gemeente ook de complexere zaken op een duidelijke en toegankelijke manier te delen met de inwoners en bezoekers van onze stad, net als het toegankelijk en gastvrij houden van de bezoekersruimtes.
Ook zolang de RIVM-richtlijnen het ‘normale’ gebruik van de dienstverleningsruimte beperken, wordt ervoor gezorgd dat we in inrichting van de panden en houding van de medewerkers een gastvrije sfeer creëren.

Burgerzaken :
We verzorgen voor alle inwoners de meest elementaire diensten en producten. Het vastleggen van geboorte, overlijden, huwelijk of partnerschap, nationaliteit, inschrijvingen, de registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) en vandaar uit het verstrekken van reisdocumenten, uittreksels, rijbewijzen etc. Het betrouwbaar beheren van deze gegevens in de BRP is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Deze basisvoorzieningen zijn immers onmisbaar voor ieder individu en dus is de kwaliteit en de actualiteit van deze bestanden erg belangrijk. Veel handelingen die daarbij horen zijn wettelijk vastgelegd en vormen, samen met het streven om de diensten en producten betrouwbaar én efficiënt te verzorgen, de basis van veel standaardprocessen.

Tegelijkertijd gebruiken we ook maximaal de ruimte die wet- en regelgeving biedt om alle inwoners zoveel mogelijk te faciliteren in deze basisvoorzieningen. Daar waar wet- en regelgeving wringt met het belang van inwoners, zetten we maximaal in om de wetgeving aan te passen en beter aan te laten sluiten bij de huidige wensen en eisen in de maatschappij. Dit doen we vaak in G4 verband, samen met koepelorganisaties, de VNG of als koploper. We investeren we in het kennisniveau van onze medewerkers en geven meer regeltijd om voor iedere inwoner de meest passende oplossing te vinden als het standaardproces niet voldoende is. In 2022 zullen we ons (blijven) inspannen om de ruimte maximaal te benutten in de wetgeving op het gebied van staatloosheid.

We blijven ook in 2022 investeren in de kwaliteit van de BRP, door eigen kwaliteitsmonitoring en samenwerking met andere (rijks)diensten en organisatieonderdelen. De BRP is het bronbestand voor meer dan 500 afnemers, dus actualiteit en juistheid is van belang. Dat gebeurt structureel door integrale controle achteraf in het project de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).

Tegelijkertijd is er een heldere noodzaak voor het versterken van de ‘poortwachtersfuntie’, de effectievere controle aan de voorkant. Een goede controle op basis van risicoanalyse levert een bijdrage aan het bestrijden van criminaliteit en ondermijning. In een gecombineerde inspanning van Burgerzaken, Werk en Inkomen (WenI) en Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) zullen 1000 risicoadressen voor de LAA onderzocht worden in 2022. Daarnaast zullen we versterkt inzetten op ICT-middelen en het trainen van medewerkers om de kwaliteit van het vaststellen van de juistheid van aangeleverde brondocumenten verder te verhogen. Deze kwalitatieve impuls maakt deel uit van de gezamenlijke aanpak tegen ondermijning.

Landelijk gezien is Utrecht de koploper om te komen tot een digitaal identiteitsbewijs. In Corona-tijden werd ééns te meer duidelijk hoe belangrijk het is dat je jezelf online betrouwbaar bekend kunt maken. Evengoed als we de inwoner uitstekend faciliteren met een paspoort of ID-kaart van hoge kwaliteit, willen we een identiteitsmiddel aanbieden voor alle online-activiteiten van inwoners en ondernemers. We leveren belangrijke inspanningen om samen met BZK tot een dergelijk digitaal identiteitsbewijs te komen door kennis, baliefaciliteiten, netwerken en menskracht in te zetten in landelijke pilots en testen. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het terugdringen van de sterk toenemende online identiteitsfraude.

Verkiezingen
We dragen zorg voor het organiseren van veilige, transparante en rechtmatige verkiezingen die voldoen aan alle eisen die daaraan gesteld worden. Omdat dit met alle toegenomen eisen (toegankelijkheid, ICT-veranderingen, veranderingen in de kieswet etc.) te blijven garanderen, werken we met een versterkt kernteam team
De aankomende zes jaar staat voor ieder jaar een verkiezing gepland staan.

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In september verwachten wij dat op hoofdlijnen besloten is met welke RIVM-richtlijnen en eventueel aanvullende wensen/eisen van de Rijksoverheid rekening gehouden moet worden. De noodzakelijke aanpassingen in de organisatie van deze en toekomstige verkiezingen worden in september voorgelegd aan de Raad en konden niet in de Voorjaarsnota worden opgenomen. Daarmee zijn de noodzakelijke extra middelen niet in deze begroting opgenomen en zullen deze vooralsnog ten laste komen van de verkiezingsreserve.

We dragen bij aan een gezonde en leefbare stad door de Utrechtse belangen te behartigen en een podium te creëren om Utrecht op de kaart te zetten als stad van gezond stedelijk leven voor
iedereen. De opgave om de groei van de stad te combineren met kansrijke, leefbare en gezonde buurten en wijken, geeft richting aan de samenwerking met onze partners lokaal, landelijk en internationaal. Komend jaar staat naast de gemeenteraadsverkiezingen ook in het teken van de kabinetsformatie en het verzilveren van onze inzet in een nieuw regeerakkoord. We zetten de geïntensiveerde samenwerking met het Rijk voort en blijven erop gericht relevante partners duurzaam te verbinden aan de opgaven van onze stad en regio.

Doelenboom

Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek lasten en baten

 Bovenstaande afbeelding toont de baten en lasten per subdoelstelling.

Investeringen

Geen investeringen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49