Algemeen

Samenvatting

Inleiding

Veerkrachtige stad
Sinds anderhalf jaar is de wereld in de ban van de coronacrisis. Ook onze stad is hard getroffen, de coronacrisis raakt iedereen. Dit geldt natuurlijk in de eerste plaats voor al die Utrechters die als gevolg van corona ziek zijn geworden of naasten hebben verloren. Utrechtse medewerkers in de zorg raakten vaak zwaar overbelast. Utrechtse kinderen en jongeren konden hun vleugels amper uitslaan en hun school werd een scherm. Ook de Utrechtse ondernemers zijn zwaar getroffen, maandenlang moesten zij hun deuren gesloten houden. In de culturele sector bleef het doek naar beneden en waren de zorgen over bestaanszekerheid groot. Maar ondanks alles hebben Utrechters zich het afgelopen anderhalf jaar bijzonder veerkrachtig getoond.
Nu de studenten weer naar hun colleges gaan, de terrassen weer op straat staan en de acteurs weer mogen spelen, lijkt alles weer bijna normaal. De coronacrisis heeft echter ook duidelijk gemaakt dat we kwetsbaar zijn en dat we moeten blijven investeren in de veerkracht van onze stad en onze inwoners. Bij de Voorjaarsnota 2021 hebben we daarom voorstellen gedaan om sterker uit de crisis te komen. Utrecht kiest er, ondanks de krappe financiële ruimte, juist nu voor om volop te blijven investeren. We zetten ons onverkort in voor het versterken van de bestaanszekerheid voor kwetsbare inwoners én blijven investeren in de ontwikkeling van een gezonde en leefbare stad voor iedereen. We zorgen daarbij dat het herstel ten goede komt aan iedereen in de stad, vooral ook groepen voor wie het lastig is om na de crisis er zelf weer bovenop te komen. De voorliggende programmabegroting geeft een nadere invulling aan de keuzes die bij de Voorjaarsnota 2021 zijn gemaakt door de Utrechtse gemeenteraad.
Het is nog altijd zeer onzeker hoe de coronapandemie zich de komende maanden gaat ontwikkelen. Daarnaast is het nog niet duidelijk welke keuzes er vanuit het Rijk gemaakt worden, bijvoorbeeld als het gaat om structurele financiële middelen in het kader van het klimaatakkoord, de middelen voor Jeugdhulp, het WMO-abonnementstarief en het woonplaatsbeginsel. Bovendien brengt de herijking van het gemeentefonds onzekerheden met zich mee. De Voorjaarsnota 2021 en de Programmabegroting 2022 zijn opgesteld in deze context.
In de Voorjaarsnota 2021 is de basis gelegd voor een reële en sluitende begroting. Daarbij is gekozen voor het nemen van meer risico’s, aanpassing van de lokale belastingen en een beperkt aantal bezuinigingen die geen effect hebben op de stad. Na de voorjaarsnota laat het financiële beeld een aantal ontwikkelingen zien, die de genomen risico’s licht verminderen. Zo laat het gemeentefonds inderdaad de alvast ingeboekte toename zien en stelt het Rijk incidenteel geld beschikbaar voor de knelpunten in de jeugdzorg.
Samen met het Rijk en partners in de stad zetten we ons in voor een snel en sterk herstel na de coronacrisis en houden we vast aan de koers van Gezond stedelijk leven voor iedereen.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49