Financiën

Actualisatie financieel beeld

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 zijn er nieuwe ontwikkelingen die financiële gevolgen hebben voor de programmabegroting 2022. Deze ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel weergegeven en zullen daarna nader worden toegelicht. Alle bedragen zijn in duizenden euro's.

x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Accres 

-84

4.911

-2.027

-6.892

-8.513

Ontwikkeling uitkeringsbasis 

4.718

8.707

9.029

9.028

8.217

Saldo corresponderende posten Meicirculaire 2021

8.012

0

0

0

688

Mutatie financieel beeld

12.646

13.618

7.002

2.136

392

Accres
De accressen 2020 en 2021 zijn vastgeklikt op het niveau van de Meicirculaire 2020. Daarin komt geen wijziging meer. De accressen vanaf 2022 hebben een dalend verloop. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn dalende loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er vanaf 2023 dalende rente en dalende EU-afdrachten. Dit ligt in de lijn van onze verwachtingen omdat een demissionair kabinet geen nieuw beleid inzet met meerjarige gevolgen.
Aan de andere kant ramen wij tegen constante prijzen. De hogere inflatie wordt hierin vanaf 2022 meegenomen, dit leidt tot een positieve impact op het accres.
In de Voorjaarsnota 2021 is er een inschatting gemaakt van het risico ten aanzien van het accres.
Deze inschatting is echter niet gekoppeld aan deze Meicirculaire, maar aan de te verwachten uitgaven van een nieuw kabinet omdat onze verwachting is dat er dan nieuw beleid wordt ingezet met meerjarige effecten die doorwerken in het accres.

Ontwikkeling uitkeringsbasis
De uitkeringsbasis heeft ten opzichte van de Septembercirculaire 2020 een dalende tendens. Dat is vooral het gevolg van dalende aantallen bijstandsontvangers, omdat de instroom door de coronapandemie meevalt. Dat we bij de Septembercirculaire 2020 nog een negatief effect hadden, laat zien dat de Rijksoverheid moeite heeft om de lange termijn gevolgen in te schatten van de coronacrisis voor wat betreft de werkgelegenheid. De bijstelling van de meerjarige ontwikkeling van bijstandsontvangers is fors. Daarnaast zijn er in het gehele gemeentefonds dalende aantallen inwoners en jongeren. Een dalend aantal leidt tot een stijging van de uitkeringsfactor, dit leidt voor Utrecht tot een positief effect op de uitkering van het gemeentefonds. Eén van de redenen is dat Utrecht wel relatief veel groeit in aantal inwoners.

Saldo corresponderende posten
In de Meicirculaire 2021 zijn extra middelen toegekend voor het uitvoeren van taken. Er is door de organisatie gekeken in hoeverre deze middelen noodzakelijk zijn. Het saldo corresponderende posten zijn de bedragen die niet worden doorvertaald naar de programma's. Deze vallen vrij in de algemene middelen.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49