Financiën

Geprognosticeerde balans

Activa

x € 1.000 

Gerealiseerde stand per
31-12-2020

Prognose
stand per
31-12-2021

Prognose
stand per
31-12-2022

Prognose
stand per
31-12-2023

Prognose
stand per
31-12-2024

Prognose
stand per
31-12-2025

Immateriële vaste activa

6.336

6.336

6.336

6.336

6.336

6.336

·           Bijdrage aan activa van derden

6.336

6.336

6.336

6.336

6.336

6.336

Materiële vaste activa

1.681.347

1.760.708

1.941.492

2.084.153

2.200.281

2.250.744

Financiële vaste activa

46.388

46.819

44.952

42.563

40.650

39.335

·           Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

10.322

10.322

10.322

10.322

10.322

10.322

·           Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

0

·           Overige langlopende leningen

35.859

36.290

34.423

32.034

30.121

28.806

·           Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

207

207

207

207

207

207

Voorraden

71.482

110.010

157.295

83.283

86.440

89.713

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

132.505

138.521

138.521

138.521

138.521

138.521

·           Vorderingen op openbare lichamen

87.333

90.341

90.341

90.341

90.341

90.341

·           Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

3.985

3.985

3.985

3.985

3.985

3.985

·           Overige vorderingen

41.187

44.195

44.195

44.195

44.195

44.195

Liquide middelen

3.024

0

0

0

0

0

Overlopende activa

70.904

66.446

66.446

66.446

66.446

66.446

Totaal Activa

2.011.986

2.128.840

2.355.042

2.421.302

2.538.674

2.591.095

Passiva

x € 1.000 

 

Gerealiseerde stand per
31-12-2020

Prognose
stand per
31-12-2021

Prognose
stand per
31-12-2022

Prognose
stand per
31-12-2023

Prognose
stand per
31-12-2024

Prognose
stand per
31-12-2025

Eigen vermogen

822.548

732.455

706.859

705.813

706.501

706.622

Voorzieningen

78.183

88.656

99.130

109.604

120.078

130.552

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

836.921

1.013.921

1.255.921

1.309.921

1.422.921

1.465.921

·           Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000

20.000

20.000

0

0

0

·           Onderhandse leningen van binnenlandse banken

803.000

980.000

1.222.000

1.296.000

1.409.000

1.452.000

·           Voor derden belegde gelden

647

647

647

647

647

647

·           Waarborgsommen

13.274

13.274

13.274

13.274

13.274

13.274

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

76.847

169.367

168.691

171.523

164.733

163.559

·           Bank en giro

0

972

296

128

338

164

·           Kasgeldleningen

29.500

110.000

110.000

113.000

106.000

105.000

·           Overige kortlopende schulden

47.347

58.395

58.395

58.395

28.395

58.395

Overlopende passiva

197.487

124.441

124.441

124.441

124.441

124.441

Totaal Passiva

2.011.986

2.128.840

2.355.042

2.421.302

2.538.674

2.591.095

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49