Financiën

EMU-saldo

 

x € 1.000.000

Nr.

Omschrijving

2021

2022

2023

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-90.093

-25.596

-1.046

2

Mutatie (im)materiële vaste activa (1)

79.361

180.784

142.661

3

Mutatie voorzieningen (2)

10.473

10.474

10.474

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) (3)

38.528

47.285

-74.012

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

nvt

nvt

nvt

Berekend EMU saldo

-197.509

-243.191

-59.221

Berekening EMU-saldo = post 1 – 2 + 3 – 4 – 5

Toelichtingen:

  1. Investeringsuitgaven minus afschrijvingen minus bijdragen van derden plus inkomsten uit desinvesteringen.
  2. Dotaties aan voorzieningen minus onttrekkingen aan voorzieningen.
  3. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke minus verkopen van grond, beide voor zover niet in exploitatie verantwoord.
Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49