Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een aantrekkelijke stad. We zien dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen en werken.

De huidige verwachting is dat Utrecht in 2040 ongeveer 455.000 inwoners telt, dat is een groei van bijna 100.000 inwoners. Om deze extra inwoners te mogen verwelkomen zijn er zo’n 60.000 extra woningen en 70.000 arbeidsplaatsen nodig.

De groei benutten we om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken waarbij we kiezen voor een balans tussen de bestaande stad en de groei van de stad. Wat ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ betekent voor het ruimtelijk toekomstperspectief is uitgewerkt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040). NB: Op het moment van indienen van deze begroting is de RSU 2040 nog niet in werking getreden omdat er een verzoek is gedaan om een referendum te organiseren.

We werken aan gezond stedelijk leven voor iedereen langs een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, economie, energie, mobiliteit, zorg, openbare ruimte en klimaat. Ook en vooral omdat de stad zich snel ontwikkelt willen we dat de stad van iedereen blijft. Dat betekent onder andere het inclusieve karakter van de stad behouden, gemengd en betaalbaar wonen, gemengde wijken en voldoende, diverse en hoogwaardige voorzieningen die aansluiten op de behoefte van de (toekomstige) bewoners en gebruikers. Daarnaast is er ruimte nodig om te werken en te studeren, en zijn aanpassingen in de stad nodig om beter op het veranderende klimaat in te spelen en willen we een stad die bereikbaar is.

Dit vraagt om zorgvuldige en integrale afwegingen op zowel stedelijk, gebieds- als projectniveau. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en andere overheden investeren we in goede en innovatieve oplossingen voor de gezonde stad van vandaag en morgen.

In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) en de Peilstok als onderdeel van de tweede bestuursrapportage geven we prognoses af voor het aantal in aanbouw te nemen woningen en de verschillende segmenten. Naar verwachting worden in 2021 tussen de 2.800 en 3.100 woningen in aanbouw genomen en zal dit aantal in 2022 en 2023 verder toenemen.

Het percentage sociale huurwoningen in de plancapaciteit bedraagt ongeveer 32%. Het aandeel middenhuurwoningen blijft achter bij de vraag naar woningen in het middenhuur/-koop segment. We zetten dan ook extra in op het toevoegen van woningen binnen dit segment.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek lasten en baten

Bovenstaande afbeelding toont de baten en lasten per subdoelstelling.

Investeringen

Geen investeringen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

8. Vhrosv

14,9

16,3

16,0

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49