Financiën

Corresponderende posten

Onderstaande tabel geeft alle corresponderende posten ten aanzien van de Meicirculaire 2021 weer. Alle bedragen zijn in duizenden euro's.

x € 1.000

Corresponderende posten

2021

2022

2023

2024

2025

Aanpak problematiek jeugdzorg

8.665

-7

-7

Compensatieregeling en verrekening Voogdij 18+

126

-151

-151

-151

-153

Rijksvaccinatieprogramma meningokokken

79

80

82

83

84

Rijksvaccinatieprogramma informed consent

14

Handhaving energielabel C kantoren

42

42

42

43

43

Handelsregister

-18

-18

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

143

145

145

146

147

Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg

118

118

118

119

Kinderopvang toezicht en handhaving

9

9

9

9

Wet Open Overheid (structureel)

204

256

308

362

Wet Open Overheid (incidenteel)

241

241

242

244

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

71

62

62

62

62

Vrouwenopvang (DU)

380

113

113

113

113

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

365

Inburgering (IU)

-169

222

121

78

31

Armoedebestrijding kinderen (DU)

-35

-35

-35

-35

Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU)

136

Bodembescherming (DU)

791

Beschermd Wonen (IU)

1.895

3.120

3.715

3.761

3.759

Participatie (IU)

334

325

290

261

258

Voogdij/18+ (IU)

265

6.107

6.107

6.107

6.107

Mutatie algemene uitkering

13.119

10.577

11.108

11.145

11.150

Door te vertalen naar programma's

5.107

10.577

11.108

11.145

10.462

Saldo corresponderende posten

8.012

0

0

0

688

Aanpak problematiek jeugdzorg
Het Rijk heeft via de Meicirculaire voor 2021 incidenteel 613 miljoen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Voor gemeente Utrecht betekent dit een bedrag van 8,7 miljoen euro. Opdracht vanuit het Rijk hierbij is voornamelijk om wachttijden te verminderen. Een kleiner deel is gereserveerd om de inzet van ondersteuning op de huisartsenpraktijk uit te breiden. Daarnaast zijn verschillende specifieke uitkeringen beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld voor vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen.
We zijn al langer met partners in gesprek om te bekijken waar knelpunten zitten en hoe deze opgelost kunnen worden. Veel van deze knelpunten (hoge wachtlijsten, achterblijvende uitstroom, toename complexe casussen) zijn (voor een deel) te wijten aan corona. Met de middelen voor versneld vernieuwen hebben we hier al flink op ingezet en blijven we hierop inzetten. Vanwege de late beschikbaarheid van de middelen verwachten we in 2021 maximaal 1,4 miljoen nodig te hebben van de beschikbare 8,7 miljoen. Bijvoorbeeld om wachtlijsten bij de buurtteams te verminderen maar ook door te investeren in de sociale basis en hiermee druk weg te nemen bij de partners voor aanvullende zorg.
De middelen zijn niet verwerkt in deze bestuursrapportage, maar worden conform de financiële spelregels verwerkt bij de derde technische wijziging. Het resterende deel van de 8,7 miljoen wordt conform de financiële spelregels betrokken bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2023..

Compensatieregeling en verrekening Voogdij 18+
De toegekende bedragen voor voogdij 18+ is het gevolg van de actualisatie van het onderliggende objectieve verdeelmodel. Deze extra middelen worden ingezet voor het bieden van jeugdhulp. De budgetuitname wordt verwerkt bij het programma Ondersteuning op Maat.

Rijksvaccinatieprogramma meningokokken
Eind 2018 is de meningokokken ACWY-vaccinatie ingevoerd voor de 14-jarige. Vanaf oktober 2018 krijgen tieners, die tussen 1 mei en 31 december 2018 14 jaar worden, de meningokokken ACWY-vaccinatie aangeboden. In 2019 krijgen alle jongeren die dan 14 jaar worden een uitnodiging voor vaccinatie.
Van 2018 tot en met 2020 zijn de kosten vergoed door de RIVM. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de al eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. Het betreft een wettelijke taak.

Rijksvaccinatieprogramma informed consent
In 2021 is eenmalig budget toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde ‘informed consent procedure RVP’. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Het betreft de kosten voor het eenmalig inbouwen in het digitale kind dossier (Kidos). De opdracht aan ICT-leveranciers gaat via de JGZ-organisatie. Het betreft een wettelijke taak.

Handhaving energielabel C kantoren
Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 een energielabel C of beter hebben. Dit is vastgesteld in artikel 5.11 van het Bouwbesluit. Kantoren die per 1 januari 2023 geen energielabel C of hoger hebben, mogen niet in gebruik zijn als kantoor.

Handelsregister
Dit betreft een bijdrage van de gemeente in verband met het overheidsgebruik van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Dit is een structurele ophoging voor de versterking van de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.

Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg
Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ) krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente.
Vanaf 2022 zijn middelen voor de uitvoering prenatale huisbezoeken toegevoegd aan de algemene uitkering. Het betreft een wettelijke taak.

Kinderopvang toezicht en handhaving
Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks 0,55 miljoen euro ter beschikking via de algemene uitkering. De toevoeging komt in de plaats van een subsidie die de VNG tot en met 31 december 2021 vanuit het Rijk ontving en waarmee zij gemeenten ondersteunde via training, kennisontwikkeling, beleidsadvisering en innovatie op het terrein van handhaving kinderopvang. Het betreft een wettelijke taak.

Wet Open Overheid (structureel)
De gemeente Utrecht is wettelijk verplicht om deze taak te gaan uitvoeren en daarvoor hebben we het gehele budget nodig. De Wet Open Overheid gaat de Wet Openbaarheid van Bestuur vervangen.

Wet Open Overheid (incidenteel)
De incidentele gelden zullen gebruikt worden om processen aan te passen, medewerkers op te leiden en systemen te verbeteren, de structurele gelden zijn bestemd voor het actief openbaar maken van de in de wet genoemde informatie en voor het aanstellen van een contactfunctionaris. Wij gaan nog onderzoeken waar in de organisatie dit georganiseerd moet worden.

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)
De verhoging van de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang is het gevolg van de actualisatie van het onderliggende objectieve verdeelmodel. Deze middelen zijn nodig voor de adequate uitvoering van deze centrumgemeente taken.

Vrouwenopvang (DU)
De verhoging van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang, is nodig voor de uitvoering van deze centrumgemeente taken.

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)
Dit is de bijdrage van het Rijk voor de Maatschappelijke begeleiding van statushouders. Deze kosten worden gemaakt door het Vluchtelingenwerk, dit is de dekking voor de kosten voor begeleiding.

Inburgering (IU)
Dit betreft een correctie van het uitvoeringsbudget inburgering. Baten zijn nodig voor het uitvoeren van wettelijke taken voor inburgering.

Armoedebestrijding kinderen (DU)
Jaarlijks vindt in de Meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede.

Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU)
Dit is een jaarlijkse uitkering ter compensatie van het aantal capaciteitsplaatsen in het opvangcentrum in Utrecht. Kosten worden voor Plan Einstein gemaakt.

Bodembescherming (DU)
De incidentele middelen betreffen slechts één component van het totale Bodemconvenant en deze zullen we niet claimen (staat tegenover een deel van het geld dat nu in onze begroting voor bodem zit).

Beschermd Wonen (IU)
De omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen wijzigt door de toekenning van de loon-en Prijsbijstelling. Deze middelen zijn noodzakelijk om het budget op niveau te houden.

Participatie (IU)
Dit budget is enerzijds nodig voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening en dient vooral ter dekking van de loonstijging uit de cao Wsw 2021 en anderzijds nodig voor de activering en toeleiding naar werk, het bevorderen van de uitstroom uit de uitkering en het daarmee zo laag mogelijk houden van het tekort op de bijstandsverstrekking.

Voogdij/18+ (IU)
De middelen voor Voogdij en 18+ zijn gebaseerd op de realisatiecijfers in voorgaande jaren. Deze ophoging van het budget hebben we nodig om de werkelijke inzet te kunnen blijven dekken.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49