Algemene programmadoelstelling

Utrecht wil een duurzame stad zijn. Daarom werken we de komende jaren aan de overstap naar schone energie.

Dat doen we op drie manieren. We helpen inwoners en ondernemers om woningen en gebouwen te isoleren en energie te besparen. We gaan alle energie duurzaam opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens en energie uit de bodem. En we stappen buurt voor buurt over op duurzame manieren van koken en verwarmen. Daarvoor leggen we samen met onze partners warmtenetten aan en versterken we het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zetten we in op: 20% zon op daken in 2025, 100% verduurzaming van het warmtenet, minimaal 40.000 woningen van het aardgas in 2030 en gemeentelijk vastgoed uiterlijk in 2040 volledig verduurzaamd.

Naast een duurzame stad is ook een gezond leefklimaat belangrijk voor de inwoners van Utrecht. De coronacrisis heeft dit eens te meer duidelijk gemaakt. Daarom werkt Utrecht in 2022 verder aan een gezond Utrechts leefklimaat en een duurzame leefomgeving. Utrecht wil in 2050 volledig circulair zijn en in 2030 halverwege. Het is daarbij van belang dat er in 2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt. Op 5 november 2020 is in de raad de aanpak Utrecht Circulair 2020-2023 vastgesteld. Een eerste stap in de transitie naar Utrecht als circulaire stad. Gezien de grote bouw en renovatieopgave voor de stad is circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen één van de vijf prioriteiten. Daar worden al goede stappen in gezet, maar er is nog een flinke verandering van de huidige bouwwijze nodig. Daarbij is ook steeds meer aandacht voor conceptueel en biobased bouwen. Utrecht en allerlei andere overheden en marktpartijen hebben in dat kader in het voorjaar van 2021 de City Circulair en Conceptueel bouwen ondertekend.

Naast de aanpak Utrecht Circulair werken we in 2022 ook door om de leefomgeving in de stad Utrecht gezonder maken. Dit doen we door te werken aan een schonere lucht, een schonere bodem en zo min mogelijk hinder en gevaar. De milieuzone wordt strenger voor vrachtauto's en autobussen en we zetten in op het verminderen van houtstook. Het definitief Verkeersbesluit ‘Snorfiets’ wordt uitgevoerd, we maken een nieuw Actieplan Schoon Vervoer, de sanering van de Nedereindse Plas blijft in uitvoering en we actualiseren het beleid op het gebied van lood, trillingen, geluid en veiligheid met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek lasten en baten

Bovenstaande afbeelding toont de baten en lasten per subdoelstelling.

Investeringen

Geen investeringen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

Hernieuwbare elektriciteit

percentage

RWS

1,6

2,7

3,9

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49