Paragrafen

Lokale heffingen

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en onze voornemens voor 2022 op dit gebied.
Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is beschreven in de paragraaf over de belastingen. Meer detailinformatie is opgenomen in de diverse belastingverordeningen die gelijktijdig met deze begroting worden aangeboden.

Beleidsindicatoren
Zoals in de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven, is een viertal beleidsindicatoren met ingang van de Programmabegroting 2018 opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator

Eenheid

Bron

2019

2020

2021

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

212

235

262

Demografische druk

%

CBS

37,7%

37,6%

37,6%

De demografische druk is de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Indicator

Eenheid

Bron

2019

2020

2021

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

672

705

737

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

740

776

811

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49