Algemene programmadoelstelling

Met het werken aan veiligheid dragen we bij aan de doelstellingen zoals beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor iedereen’.

Onze doelstelling is 'Een veilige stad voor iedereen': we werken aan een stad waar mensen veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het veiligheidsniveau 2018 tenminste te behouden. Dit is met een groeiende stad een ambitie op zich. Naast dat we de basis op orde houden richten we ons op vier ambities die eveneens zijn vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan:

  1. Ondermijning steviger aanpakken
  2. Zorg en veiligheid dichter bij elkaar
  3. Een veiliger digitale stad
  4. Veiliger verkeer.

We zien een substantiële toename van openbare orde vraagstukken, zoals een explosieve groei van het aantal demonstraties -ook niet corona gerelateerd- en toenemende polarisatie. Ook zijn de overlastmeldingen in de coronatijd sterk toegenomen, zoals meldingen over jeugdoverlast, overlast door verwarde personen en overlast door drank- en drugsgebruik. Dit past ook in de stijgende trend van de afgelopen jaren en heeft forse impact op de openbare orde en de veiligheidsorganisatie.
De flinke toename van de digitale criminaliteit toonde ook de kwetsbaarheid aan van de toegenomen afhankelijkheid van digitale communicatiemiddelen en digitale dienstverlening en daarmee het risico op digitale incidenten of crises.
De crisisorganisatie staat onder druk, onder meer, doordat we ons al ook halverwege 2021 nog in GRIP 4 bevinden en de afdeling OOV de voorzitter van de veiligheidsregio (regionaal) adviseert over openbare orde en handhavingskwesties (sinds maart 2020). De zorgen over de korte en (middel)lange effecten (dus ook voor 2022) van deze crisis raken de dossiers van openbare orde en veiligheid, denk aan de zorgen over het aantal faillissementen, leegstand van panden en daarmee een verhoogd risico op ondermijning en toename van aantal Bibob onderzoeken. Ook zien wij door de crisis een stapeling van psychische, sociale en economische problemen bij kwetsbare mensen, waardoor meer specialistische persoonsgerichte aanpak op met name jeugd, jongvolwassenen en personen met een hoog risico nodig is.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Doelstelling 1

1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.

Grafiek lasten en baten

Bovenstaande afbeelding toont de baten en lasten per subdoelstelling.

Investeringen

Geen investeringen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49