Algemene programmadoelstelling

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten
mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.

Het gemeentelijk vastgoed wordt gericht ingezet om de maatschappelijke opgave van een gezonder
stedelijk leven mogelijk te maken. We willen dat investeringen in de accommodaties meegroeien met de
groei van de stad. We zetten in het vastgoedbeleid de maatschappelijke waarde van dat vastgoed
centraal. We geven als gemeente het goede voorbeeld met een gerichte versnellingsaanpak van het
energieneutraal maken van het gemeentelijk kernvastgoed.
We vertalen de uitgangspunten en instrumenten uit het Ambitiedocument Maatschappelijke Waarde
Vastgoed naar een geactualiseerd vastgoedbeleidskader (de Kaderbrief Vastgoed 2022). In het
ambitiedocument worden strategische keuzes en een aantal instrumenten geschetst die richting geven
voor een uitwerking naar een nieuw vastgoedkader. De uitwerking geschiedt werkenderwijs door te
onderzoeken en te experimenten aan de hand van concrete pilots.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Doelstelling 1

1. Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente

Doelstelling 2

2. Beheren en exploiteren van gemeentelijke voorzieningen naar tevredenheid van huurders en eindgebruikers

Grafiek lasten en baten

Bovenstaande afbeelding toont de baten en lasten per subdoelstelling.

Investeringen

 

x € 1.000

Utrechts Vastgoed 

Autorisaties tm 2021

2022

2023

2024

2025

Vervangingsinvesteringen

151.512

934

6.885

7.741

17.333

Uitbreidingsinvesteringen categorie A 

84.622

8.674

5.554

2.190

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie B 

0

7.365

48.599

5.137

5.137

Totaal investeringen

236.134

16.973

61.038

15.068

22.470

 

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49