Algemene programmadoelstelling

Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten.

Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten
Het programma Samenleven en Sport sluit aan bij de opgave om de sociale basis te versterken. Daarmee werken we aan een stad waarin niemand wordt uitgesloten en iedereen gewoon kan opgroeien, meedoen, sporten en bewegen, in een goede en toegankelijke basisinfrastructuur. We stimuleren, faciliteren en waarderen vrijwilligers, initiatieven en vrijwilligers- en professionele organisaties. Vanuit het programma Samenleven en Sport dragen we bij aan sociale cohesie, positieve gezondheid, mentale veerkracht en het meedoen van inwoners in een kwetsbare situatie. We werken aan een stad voor iedereen, met kansengelijkheid. Met de nieuwe indeling van de programmastructuur wordt de onderlinge samenhang tussen de verschillende elementen van de sociale basis beter zichtbaar.

 Op bovenstaande afbeelding is te zien dat de sociale basis onder andere bestaat uit talentontwikkeling, onderwijs, gezondheid en gemeenschapskracht.

We werken aan vormen van samenleven waar inwoners zorgen voor elkaar, betrokken zijn in de buurt en gewoon mee kunnen doen. Hiervoor stimuleren wij de samenwerking tussen zorg- welzijns- en sportorganisaties, vrijwilligersorganisaties, inwoners en bewonersinitiatieven. Om de ambities van het programma Samenleven en Sport te verwezenlijken is meer nodig dan alleen de activiteiten beschreven in dit programma. De verbinding met het programma Ondersteuning op Maat en met Volksgezondheid is van groot belang. Vanuit deze programma’s werken we in 2022 samen aan een stevige preventie-infrastructuur in de wijken. Daarnaast draagt de inzet vanuit de meeste andere programma’s bij aan het realiseren van de ambities in dit programma en andersom. Op het gebied van toegankelijkheid en daarmee de randvoorwaarden om te kunnen participeren werken we samen met Mobiliteit, Vastgoed en Veiligheid.

Bij de Voorjaarsnota 2021 is besloten over de nieuwe integrale doelstellingen van het programma Samenleven en Sport. Ook hebben we aangekondigd dat we met een bijgewerkt voorstel komen hoe we de informatie en data over trends en ontwikkelingen ook meer in deze lijn kunnen vormgeven. We kiezen daarbij voor een aanpak waarbij we samen met onze partners inzichtelijk maken welke informatie en data er nodig en beschikbaar is om te bepalen of we onze inzet goed richten en daarmee de effecten bereiken die we met de inzet van onze middelen willen bereiken. Concreet organiseren we een aantal gesprekken met onze partners rondom sport, jeugd, inclusie, en de sociale basis. In elk van die gesprekken gaan we op zoek naar welke indicatoren we kunnen gebruiken om te bepalen of we op de juiste weg zijn, of dat er bijsturing nodig is. Wij zullen u bij de VJN 2022 informeren over de uitkomsten van deze gesprekken, en een voorstel doen over de indicatoren.

Tussenevaluatie subsidiepartners sociaal domein
Eind 2021 start een tussenevaluatie van de grote subsidiepartners in het sociaal domein (de buurtteams, DOCK, IAOC (U-Centraal), JoU en SportUtrecht. De uitkomsten uit deze evaluatie nemen we mee in 2022. We willen met de evaluatie verdiepend inzicht krijgen in de voortgang op de ontwikkelopgaven van de subsidiepartners en de impact die zij hebben in het sociaal domein, daarom gaan we een lerende setting creëren met professionals, inwoners en partnerorganisaties. De uitkomsten uit deze evaluatie komen in de loop van 2022 beschikbaar en worden meegenomen in de opdrachten van de organisaties.

Corona
Veel van wat we willen bereiken in 2022 is gericht op duurzaam herstel na Corona. We richten ons op wat er nodig is bij verenigingen, organisaties, vrijwilligers en initiatieven om hun activiteiten te organiseren en de doelgroepen (opnieuw) te bereiken. Tevens versterken wij vanuit de nadere regel Versneld vernieuwen de samenwerking binnen de sociale basis en met de zorgorganisaties. Samen met de partners investeren we in innovatieve aanpakken gericht op zo licht mogelijke zorg en zo gewoon mogelijk meedoen van inwoners in een kwetsbare situatie. Daarnaast is de maatregel gericht op het opvangen van de coronaeffecten, zoals het toegenomen gevoel van eenzaamheid. Het gaat om extra incidentele inzet met een structureel effect.

Sportagenda
Op 17 juni 2021 is de Utrechtse sportagenda unaniem aangenomen. Doel van de sportagenda is om focus aan te brengen in onze inzet als het gaat om sport in Utrecht voor de komende jaren. Die focus leggen we op twee overkoepelende onderdelen: Ruimte voor sport in een groeiende stad, en Sportaanbod voor iedereen – sportaanbod voor alle Utrechters. Op de relevante plekken in deze programmabegroting refereren we aan de ambities en acties uit de sportagenda. In het voorjaar van 2022 organiseren we hierover een spiegelgesprek met de gemeenteraad samen met onze partners waarin we agenderen waar we staan ten opzichte van de verschillende ambities, en hoe we hier samen met de stad aan werken.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek lasten en baten

Bovenstaande afbeelding toont de baten en lasten per subdoelstelling.

Investeringen

 

x € 1.000

Samenleven en Sport 

Autorisaties tm 2021

2022

2023

2024

2025

Vervangingsinvesteringen

24.592

5.146

18.624

9.812

391

Uitbreidingsinvesteringen categorie A 

15.594

16.226

10.750

2.335

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie B 

1.123

0

0

0

0

Totaal investeringen

41.309

21.372

29.374

12.147

391

 

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

% niet-sporters

Zie voor afbeelding onderstaande tekst

In Utrecht sport 61,6% van de volwassenen wekelijks, en 38,4% sport minder vaak of niet.
Gemiddeld in Nederland sport 48,7% niet wekelijks, en 51,3% sport wel wekelijks (cijfers 2016). De cijfers over wekelijks sporten zijn niet ververst. Door de afwijkende situatie tijdens de Coronapandemie, waardoor volwassenen niet konden sporten bij sportclubs en sportscholen, zijn er geen cijfers over 2020 gepubliceerd.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49