Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

We verwachten dat de maatschappelijke en economische impact van de coronacrisis in 2022 verder afneemt en de arbeidsmarkt zich herstelt. De prognose is dat de werkloosheid in 2022 vrijwel gelijk is aan het gemiddelde van voor de crisis. Desondanks verwachten we het komend jaar nog een extra instroom van mensen die hun maximum WW-uitkering hebben bereikt, zowel jongeren als ex-ondernemers. Op basis van dit scenario verwachten we in Utrecht eind 2022 tussen de 10.300 en 10.500 bijstandsgerechtigden.

Hoewel het naar verwachting de komende tijd beter gaat met de economie en de vraag naar arbeidskrachten groeit, heeft de crisis voor bepaalde groepen ook in 2022 nog financiële en sociale gevolgen. Het is van belang om extra te blijven investeren in kwetsbare groepen. Wij zien dat met name jongeren zonder startkwalificatie en ZZP’ers zijn geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. In 2022 zetten we daarom specifiek in op jongeren om hen bestaanszekerheid en perspectief op werk te bieden.

We formuleren een nieuwe dienstverleningsvisie, waarbij de leefwereld van jongeren centraal staat.
Voor ondernemers komt er in het najaar van 2021 een einde aan de tijdelijke ondersteunings-maatregelen. Een deel van deze ondernemers zal ook na deze periode extra hulp van ons nodig hebben. In 2022 wordt extra ingezet op ondersteunende dienstverlening voor deze groep. Deze dienstverlening is met name gericht op het versterken van ondernemersvaardigheden, ondersteuning bij administratie en geldzorgen en op heroriëntatie. Ook bij onze inzet op het toegankelijk maken van de armoederegelingen hebben we extra oog voor deze kwetsbare doelgroep.

In 2022 werken we in Utrecht voortvarend verder aan de actieagenda Utrechters Schuldenvrij. We bieden eerder hulp die past bij de persoonlijke situatie en we helpen inwoners blijvend uit de schulden. Ook geven we een extra impuls aan deze aanpak. Zo wordt aanpak vroegsignalering van schulden verder geïntensiveerd doordat we van meer nutsbedrijven en zorgverzekeraars signalen over betalingsachterstanden binnen krijgen. We bieden bij ieder signaal hulp aan de betreffende inwoner. Met de Coronasanering gaan we inwoners nog sneller helpen om problematische schulden op te lossen. In onze dienstverlening van WenI houden we tot slot ook meer rekening met de gevolgen van geld(stress) op gezondheid.

De specifieke beleidsinterventies binnen de maatregelenpakketten corona zijn in een apart hoofdstuk in deze begroting nader beschreven. Daar wordt tevens de verdeling van de financiële middelen toegelicht.

Naast deze interventies blijven we ook in 2022 ons in brede zin inzetten om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de maatschappij. Dit bijvoorbeeld door middel van de opgave Werkbeweging, het verbeteren van armoederegelingen en het Jongerenfonds. In de volgende hoofdstukken worden deze thema’s in de verschillende subdoelstellingen verder uitgewerkt.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek lasten en baten

Investeringen

Geen investeringen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2018

2019

2020

Banen*

Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

LISA

960,5

983,9

Nnb

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

CBS

72,6%

73,3%

71,4%

Personen met een bijstandsuitkering**

Aantal per 1.000 inwoners (18+)

CBS

49,4

47,2

71,7

Werkeloze jongeren ***

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker

2%

1%

Nnb

Lopende re-integratie
voorzieningen ****

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS

8,2

9,6

11,1

* Deze indicator geeft inzicht in de balans tussen ontwikkeling van de bevolking en de economische ontwikkeling (is er getalsmatig naast elke werkende Utrechter ook een baan). Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Aan het eind van 2019 waren er 272.670 banen in de gemeente Utrecht. Het LISA werkgelegenheidsregister is een databestand van Stichting LISA met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De indicator wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl .

** Deze indicator betreft personen met een bijstandsgerelateerde uitkering: personen met een bijstandsuitkering en personen met een Tozo-uitkering. Dit verklaart waarom het aantal een stuk hoger is dan 2019. CBS heeft over het jaar 2020 nog geen gegevens beschikbaar van het aantal personen per 1.000 inwoners met enkel een bijstandsuitkering.

***De indicator werkloze jongeren wordt gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. De gegevens over 2018 en 2019 zijn bekend. Het is onbekend wanneer de cijfers van 2020 worden gepubliceerd.

****De indicator lopende re-integratievoorzieningen wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl .

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49