Algemene programmadoelstelling

We vinden het belangrijk dat iedereen in Utrecht een gezond leven kan leiden, mee kan en mag doen, zich kan ontwikkelen en de ruimte voelt om zichzelf te zijn. We weten dat dit voor de één lastiger is dan voor een ander. We zien hierin ook verschillen tussen wijken en buurten in de stad. Samen met bewoners, partners en bedrijven werken we aan gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.
De programmabegroting Onderwijs 2022 is ingedeeld volgens de vier opgaven waarmee team Onderwijs werkt. Gelijke Kansen, De Beste Leraren, Goede onderwijshuisvesting en Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Gelijke kansen is één van de speerpunten in de Utrechtse Onderwijs Agenda 2019-2022. In 2022 komen we tot een nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda, voor de periode 2022-2026.
In 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs, ten behoeve van het inlopen van de leervertraging door Corona, gepresenteerd. In 2022 geven we uitvoering aan de gemeentelijke opdracht gericht op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen, verbindingen tussen scholen onderling, bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en welzijn.

Voldoende goed onderwijspersoneel is de sleutel tot goed onderwijs. In Utrecht werken alle onderwijssectoren samen om werken in het onderwijs aantrekkelijk te maken. Samen ontdekken we wat werkt, in opleidingen die interessant en uitdagend zijn en in scholen waar leraren kunnen leren en zich professioneel blijven ontwikkelen.
Het partnerschap wordt vormgegeven in een integraal programma; Utrecht Leert! 2020-2022
waarin gemeente, PO, VO, MBO en de opleidingen voor de onderwijssector samenwerken. In 2022 werken we verder aan het inlopen van achterstanden die door Corona zijn ontstaan in de uitvoering van dit programma.

De gemeente streeft naar een passende school voor ieder kind. Met name in het primair onderwijs is de nabijheid van een school van groot belang. Naarmate kinderen ouder worden, kan men verder reizen naar school.
We streven naar goed gebouwde scholen die leerkrachten en leerlingen uitdagen om het beste onderwijs vorm te geven. In 2021 is de nieuwe verordening onderwijshuisvesting vastgesteld, die scholen meer ruimte moet beiden voor maatwerk. De uitvoering van deze verordening evalueren we jaarlijks en daarnaast komt in 2022 het eerste klantonderzoek.

Onderwijs en werk vormen de basis voor de ontwikkeling en ontplooiing van ieder mens. Voor leerlingen van 12 tot 23 jaar biedt het voortgezet- en middelbaar (beroeps)onderwijs kansen op optimale deelname aan de samenleving. We willen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en doorstromen naar een baan die past bij hun mogelijkheden en talenten.
Duurzame arbeidsplekken, waar mensen gedurende langere tijd hun inzet kunnen plegen zijn belangrijk. Dit vraagt dat de beroepsbevolking toekomstbestendig is en zich blijvend kan aanpassen. Daarom stimuleren we een goede aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Doelstelling 1

1. Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Alle kinderen en jongeren (van 0 tot 23 jaar) zijn in staat om hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving succesvol te doorlopen

Doelstelling 2

2. Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals

Doelstelling 3

3. Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen

Doelstelling 4

4. Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar

Grafiek lasten en baten

Bovenstaande afbeelding toont de baten en lasten per subdoelstelling.

Investeringen

 

x € 1.000

Onderwijs 

Autorisaties tm 2021

2022

2023

2024

2025

Vervangingsinvesteringen

166.674

60.198

0

2.949

0

Uitbreidingsinvesteringen categorie A 

280.774

21.148

40.674

17.902

936

Uitbreidingsinvesteringen categorie B 

0

0

0

0

0

Totaal investeringen

447.448

81.346

40.674

20.851

936

 

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

2019

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

1,0

0,8

0,90

1,3

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

37

37

34

31

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2,1

2,2

2,3

2,3

De gegevens uit deze tabel komen van de website Waar staat je gemeente?

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49