Paragrafen

Investeringen

Inleiding
Met de vaststelling van deze Programmabegroting autoriseert u de investeringen in de vervanging en uitbreiding van gemeentelijk eigendom voor het begrotingsjaar. Wij gaan in deze paragraaf ook in op onze voornemens voor de komende jaren, maar met het vaststellen van deze Programmabegroting autoriseert u alleen de investeringsbedragen voor projecten die starten in het begrotingsjaar 2022.

Uitgangspunt voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke watertaken. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma, u vindt een verwijzing naar deze nota’s bij de verschillende subparagrafen per programma.

Een nadere specificatie per investering is opgenomen in de geheime investeringsstaten (*) bij deze programmabegroting.

Onder investeringen verstaan wij het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meer jaren uitstrekt. In deze paragraaf gaan we in op de investeringen die in ontwikkeling zijn en reeds in de meerjarenprogramma’s zijn besproken (categorie A). Daarnaast noemen we de geplande investeringen die nog nadere uitwerking en besluitvorming vragen (categorie B).

Ten behoeve van de autorisatie van de uitgaven wordt het gehele investeringskrediet ineens opgenomen in het startjaar van een investeringsproject. U autoriseert dus bijvoorbeeld in één keer het bedrag voor een investering die in drie jaar wordt uitgevoerd. Het ritme van de uitgaven maakt deel uit van de liquiditeitsplanning en de verwachte schuldontwikkeling zoals toegelicht in de paragraaf Financiering.

De investeringen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

  • Vervangingsinvesteringen
  • Uitbreidingsinvesteringen

De uitbreidingsinvesteringen worden verder onderverdeeld in projecten categorie A en categorie B.

Deze pagina is gebouwd op 12/10/2021 13:49:46 met de export van 12/10/2021 13:09:49